WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (dalej łącznie „Materiały”) należy uważne zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów; Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą dokonywania przez spółkę pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji Obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 300.000.000 PLN („Program Emisji”), oraz zamiarem ubiegania się o uzyskanie dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Materiały: (i) nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S)  wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) [„Ustawa Amerykańska”], (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, programie emisji Obligacji, ich ofercie publicznej oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 24 listopada 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. („Prospekt Podstawowy”). Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach programu emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Podstawowym oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”). Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym, inwestorzy powinni uważnie zapoznać się zarówno z treścią Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje (zamieszczonymi w Prospekcie Podstawowym w punkcie „Czynniki ryzyka”), jak i treścią Ostatecznych Warunków Emisji, jakie zostaną ustalone i opublikowane w odniesieniu do emisji Obligacji danej serii. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Obligacji powinny być zatem podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji; nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego.

Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Prospekt Podstawowy ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Obligacje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Ustawy Amerykańskiej. Obligacje nie mogą być zbywane w USA, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień Ustawy Amerykańskiej. Zarówno Prospekt Podstawowy, jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

——–

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami,  akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również  potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów.

 

Przykro nam, ale strona nie może zostać wyświetlona.

40 serii
uplasowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 971,7 mln zł
Sukces emisji obligacji serii PA02
- uplasowanie wszystkich walorów o wartości 30 mln zł przy 36,4-proc. stopie redukcji zapisów
9,6
mld zł
wartość nominalna portfeli nabytych przez Grupę w Polsce na koniec września 2017 r.
16
lat
dynamicznego rozwoju
142
mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2016/2017
112,2
mln zł
przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku obrotowym 2016/2017
941,7
mln zł
łącznej wartości nominalnej obligacji uplasowanych w 38 seriach w historii Spółki
73
%
wzrost kapitału własnego na przestrzeni ostatnich pięciu lat
Konsekwentny rozwój i sprawdzony model biznesowy

Kredyt Inkaso jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych kupuje portfele wierzytelności między innymi od banków i firm telekomunikacyjnych, a odzyskuje należności od dłużników. Kredyt Inkaso od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga stabilny poziom wpłat od dłużników. Bogata historia emisji papierów dłużnych czyni z Kredyt Inkaso wiarygodnego partnera.

Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się w Polsce i w innych krajach, w których działa Kredyt Inkaso, bardzo szybko. Szacuje się, że łączna wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności na polskim rynku wynosi ponad 100 miliardów złotych. Sprzedaż wierzytelności przez banki i inne podmioty jest coraz popularniejsza. Szacowna wartość nominalna portfeli, jakie trafiły do wyspecjalizowanych podmiotów, takich jak Kredyt Inkaso, wyniosła 16 miliardów złotych w 2016 roku. Ten rynek rośnie i budzi coraz większe zainteresowanie inwestorów.

 

Historia obligacji spółki

seria data emisji wartość nominalna (mln zł) czas trwania data wykupu częstotliwoć wypłaty odsetek wartość oprocentowania rodzaj emisji catalyst wykupione
Seria E1 16/08/2018 50 4 lata 16/08/2022 co 6 miesięcy zmienne WIBOR 6M + 4,9 % prywatna nie nie
Seria PA02 28/03/2018 30 4 lata 28/03/2022 co 6 miesięcy 5,6% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,7% Publiczna Nie Nie
Seria PA01 18/12/2017 14,3 4 lata 18/12/2021 co 6 miesięcy 5,5% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,5% Publiczna Tak Nie
Seria D1 26/10/2017 65 3 lata 27/10/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,5% prywatna Nie Nie
Seria C1 29/03/2017 103 3 lata 29/03/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Nie
Seria B1 08/03/2017 25,8 4 lata 08/03/2021 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Nie Nie
Seria A2 08/11/2016 20 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Nie
Seria A1 07/10/2016 100 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Nie
Seria Z 16/02/2016 40 4 lata 16/02/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M+4,6% prywatna Nie Tak
Seria Y 21/12/2015 40 3,5 roku 21/06/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,95% prywatna Tak Nie
Seria X 27/04/2015 69 3,5 roku 29/10/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,6% prywatna Tak Tak
Seria W02 13/01/2014 17 4 lata 15/01/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,4% prywatna Tak Tak
Seria W01 13/01/2014 53 3,5 roku 13/07/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,2% prywatna Tak Tak
Seria FIZ K 09/05/2014 50 3 lata 09/05/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,85% prywatna Nie Tak
Seria S05 08/12/2011 18 5 lat 08/12/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria U03 05/03/2012 30 4,5 roku 05/09/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,7% prywatna Tak Tak
Seria S03 04/04/2011 15 5 lat 04/04/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria FIZ I 08/07/2013 17,7 2,5 roku 08/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria U02 02/01/2011 5 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,4% prywatna Tak Tak
Seria U01 02/01/2011 35 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,5% prywatna Tak Tak
Seria S04 08/12/2011 69 3,5 roku 08/06/2015 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak
Seria S02 01/04/2011 60 3 lata 04/04/2014 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak (wykupione przed terminem)
Seria S01 21/09/2010 9 3 lata 23/09/2013 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria R 13/02/2010 4 2 lata 12/02/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria P 15/12/2009 8 3 lata 16/12/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria O 06/12/2009 9,2 2 lata 07/12/2011 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria M 02/09/2009 10 2 lata 02/09/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria L 04/08/2009 1 2 lata 04/08/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria N 11/09/2009 0,45 21 miesięcy 11/06/2011 w dniach 11.03.2010, 11.11.2010, 11.06.2011 zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria K 12/06/2009 6,3 2 lata 13/06/2011 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+7,5% prywatna Nie Tak
Seria T1 21/02/2017 1,75 4 miesiące 06/06/2011 przy wykupie stałe, 8,5% prywatna Nie Tak
Seria J 29/05/2017 0,55 6 miesięcy 30/11/2017 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria I 16/11/2017 0,4 3 miesiące 25/08/2017 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria H 26/03/2009 7,2 15 miesięcy 30/06/2010 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria G 30/12/2008 3,2 3 miesiące 25/03/2009 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria F 26/08/2008 3,2 4 miesiące 30/12/2008 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria E 12/06/2008 6 1 rok 12/06/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria D 20/05/2008 3 1 rok 20/05/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria C 28/03/2008 4 1 rok 26/03/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria B 06/12/2007 13 2 lata 07/12/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5,5% prywatna Nie Tak
Seria A 28/09/2007 4,5 6 miesięcy 27/03/2008 przy wykupie 10,46% prywatna Nie Tak