PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI O OFERCIE.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, akceptują zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.
Poniższe informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym odwiedzeniem strony internetowej, na której zamieszczony jest prospekt.
Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczony jest prospekt, dotyczące oferty publicznej obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zaproszenie do zawarcia transakcji nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat Emitenta oraz oferty publicznej obligacji serii L1 Emitenta („Obligacje”) są: prospekt podstawowy programu emisji obligacji sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000 PLN oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”) wraz ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Obligacji zawierają Ostateczne Warunki Emisji Obligacji.
Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – Kredyt Inkaso S.A. (http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ ) oraz podmiotu koordynującego ofertę Obligacji – NWAI Dom Maklerski S.A. (www.nwai.pl). Z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz informacji wskazanych w punkcie 11.2 Prospektu, NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWAI DM”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z NWAI DM nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, suplementach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.
Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w tym Obligacje. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji oraz zapoznać się z pełnym opisem czynników ryzyka związanych z inwestycją w Obligacje, dostępnym w pkt. 2 Prospektu. Niniejsza oferta publiczna Obligacji ma miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Obligacji, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.
Oferta publiczna Obligacji nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi.
Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na stronie internetowej, na której zamieszczony jest Prospekt oraz na kolejnych stronach internetowych, może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
WYBIERAJĄC PONIŻEJ OPCJĘ „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:
– przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia,
– znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,
– nie jestem mieszkańcem Kanady, Japonii lub Australii ani nie zamieszkuję na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Przykro nam, ale strona nie może zostać wyświetlona.

21
lat
dynamicznego rozwoju
279
mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2021/2022
157,2
mln zł
EBITDA gotówkowej za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.
575
mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2021/2022
31,5
mln zł
zysku netto odnotowanego w roku obrotowym 2021/2022
Konsekwentny rozwój i sprawdzony model biznesowy

Kredyt Inkaso jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych kupuje portfele wierzytelności między innymi od banków i firm telekomunikacyjnych, a odzyskuje należności od dłużników. Kredyt Inkaso od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga stabilny poziom wpłat od dłużników. Bogata historia emisji papierów dłużnych czyni z Kredyt Inkaso wiarygodnego partnera.

Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się w Polsce i w innych krajach, w których działa Kredyt Inkaso, bardzo szybko. Sprzedaż wierzytelności przez banki i inne podmioty jest coraz popularniejsza. Ten rynek rośnie i budzi coraz większe zainteresowanie inwestorów.

 

Historia obligacji spółki

seria data emisji wartość nominalna (mln zł) pozostaje do wykupu (mln zł) czas trwania data wykupu częstotliwoć wypłaty odsetek wartość oprocentowania rodzaj emisji catalyst wykupione
Seria L1 05/08/2022 15,7 15,7 48 miesięcy 27/07/2026 co trzy miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,7% publiczna Tak Nie
Seria I1 19/04/2022 17,0 17,0 43 miesiące 23/10/2025 co 3 miesiące WIBOR 3M + 4,9% publiczna Tak Nie
Seria K1 28/03/2022 103,0 103,0 7 lat 28/03/2029 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 5,3% w pierwszym okresie odsetkowym, następnie WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Nie
Seria J1 28/03/2022 55,8 47,4 7 lat 28/03/2029 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,9% prywatna Nie Nie
Seria H1 22/10/2021 5,0 3,7 4 lata 19/10/2025 co 3 miesiące stałe, 6% publiczna Tak Nie
Seria G1 12/12/2019 31,6 0 3 lat 29/03/2022 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,9% prywatna Nie Tak
Seria F1 – amortyzacja 3 26/04/2019 126 0 3 lata 26/04/2022 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria F1 – amortyzacja 2 26/04/2019 52,5 0 3 lata 26/04/2022 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria F1 – amortyzacja 1 26/04/2019 31,5 0 2 lata 26/04/2021 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria E1 16/08/2018 50 0 4 lata 16/08/2022 co 6 miesięcy zmienne WIBOR 6M + 4,9 % prywatna Tak Tak
Seria PA02 28/03/2018 30 0 4 lata 28/03/2022 co 6 miesięcy 5,6% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,7% publiczna Tak Tak
Seria PA01 18/12/2017 14,3 0 4 lata 18/12/2021 co 6 miesięcy 5,5% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,5% publiczna Tak Tak
Seria D1 26/10/2017 65 0 3 lata 27/10/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,5% prywatna Tak Tak
Seria C1 29/03/2017 103 0 3 lata 29/03/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Tak
Seria B1 08/03/2017 25,8 0 5 lat 29/03/2022 co 6 miesięcy, od 09/03/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+3,7%, od 09/03/2020 WIBOR 3M+4,9% prywatna Nie Tak
Seria A1 07/10/2016 120 0 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Tak
Seria Z 16/02/2016 40 0 4 lata 16/02/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M+4,6% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria Y 21/12/2015 40 0 3,5 roku 21/06/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,95% prywatna Tak Tak
Seria X 27/04/2015 69 3,5 roku 29/10/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,6% prywatna Tak Tak
Seria W02 13/01/2014 17 4 lata 15/01/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,4% prywatna Tak Tak
Seria W01 13/01/2014 53 3,5 roku 13/07/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,2% prywatna Tak Tak
Seria FIZ K 09/05/2014 50 3 lata 09/05/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,85% prywatna Nie Tak
Seria S05 08/12/2011 18 5 lat 08/12/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria U03 05/03/2012 30 4,5 roku 05/09/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,7% prywatna Tak Tak
Seria S03 04/04/2011 15 5 lat 04/04/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria FIZ I 08/07/2013 17,7 2,5 roku 08/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria U02 02/01/2011 5 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,4% prywatna Tak Tak
Seria U01 02/01/2011 35 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,5% prywatna Tak Tak
Seria S04 08/12/2011 69 3,5 roku 08/06/2015 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak
Seria S02 01/04/2011 60 3 lata 04/04/2014 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak (wykupione przed terminem)
Seria S01 21/09/2010 9 3 lata 23/09/2013 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria R 13/02/2010 4 2 lata 12/02/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria P 15/12/2009 8 3 lata 16/12/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria O 06/12/2009 9,2 2 lata 07/12/2011 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria M 02/09/2009 10 2 lata 02/09/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria L 04/08/2009 1 2 lata 04/08/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria N 11/09/2009 0,5 21 miesięcy 11/06/2011 w dniach 11.03.2010, 11.11.2010, 11.06.2011 zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria K 12/06/2009 6,3 2 lata 13/06/2011 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+7,5% prywatna Nie Tak
Seria T1 21/02/2017 1,8 4 miesiące 06/06/2011 przy wykupie stałe, 8,5% prywatna Nie Tak
Seria J 29/05/2017 0,6 6 miesięcy 30/11/2017 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria I 16/11/2017 0,4 3 miesiące 25/08/2017 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria H 26/03/2009 7,2 15 miesięcy 30/06/2010 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria G 30/12/2008 3,2 3 miesiące 25/03/2009 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria F 26/08/2008 3,2 4 miesiące 30/12/2008 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria E 12/06/2008 6 1 rok 12/06/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria D 20/05/2008 3 1 rok 20/05/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria C 28/03/2008 4 1 rok 26/03/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria B 06/12/2007 13 2 lata 07/12/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5,5% prywatna Nie Tak
Seria A 28/09/2007 4,5 6 miesięcy 27/03/2008 przy wykupie 10,46% prywatna Nie Tak