Dane osobowe

Dane osobowe

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: dpo@kredytinkaso.pl. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl w zakładce kontakt.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem),

b) prowadzenia dokumentacji współpracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, w tym spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w tym Kredyt Inkaso IT Solution Sp. z o.o. świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z grupy Kredyt Inkaso S.A.,

b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).

6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać przekazaniu do państwa trzeciego z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Microsoft 365, wówczas powierzenie czynności przetwarzania dokonywane będzie na podstawie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez UE, zapewniających wystarczające gwarancje bezpieczeństwa o których mowa w RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania tych danych osobowych może spowodować niemożliwość zawarcia z nami umowy.