PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI O OFERCIE.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, akceptują zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.
Poniższe informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym odwiedzeniem strony internetowej, na której zamieszczony jest prospekt.
Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczony jest prospekt, dotyczące oferty publicznej obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zaproszenie do zawarcia transakcji nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat Emitenta oraz oferty publicznej obligacji serii L1 Emitenta („Obligacje”) są: prospekt podstawowy programu emisji obligacji sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000 PLN oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”) wraz ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Obligacji zawierają Ostateczne Warunki Emisji Obligacji.
Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – Kredyt Inkaso S.A. (http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ ) oraz podmiotu koordynującego ofertę Obligacji – NWAI Dom Maklerski S.A. (www.nwai.pl). Z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz informacji wskazanych w punkcie 11.2 Prospektu, NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWAI DM”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z NWAI DM nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, suplementach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.
Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w tym Obligacje. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji oraz zapoznać się z pełnym opisem czynników ryzyka związanych z inwestycją w Obligacje, dostępnym w pkt. 2 Prospektu. Niniejsza oferta publiczna Obligacji ma miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Obligacji, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.
Oferta publiczna Obligacji nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi.
Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na stronie internetowej, na której zamieszczony jest Prospekt oraz na kolejnych stronach internetowych, może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
WYBIERAJĄC PONIŻEJ OPCJĘ „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:
– przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia,
– znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,
– nie jestem mieszkańcem Kanady, Japonii lub Australii ani nie zamieszkuję na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Przykro nam, ale strona nie może zostać wyświetlona.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Polityką Plików Cookies zawiera informacje na temat przetwarzania przez Kredyt Inkaso S.A danych osobowych osób korzystających z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu i jest jego integralną częścią.

Polityka określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych jak również przysługujące prawa Użytkownikom Serwisu. Dbając o bezpieczeństwo danych wdrożyliśmy polityki, procedury i system szkoleń, które zapewniają odpowiednią ochronę danych poprzez zapewnienie ich poufności integralności oraz dostępności. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków technicznych, organizacyjnych pod kątem ich adekwatności do zaobserwowanego ryzyka.

I.  DEFINICJE

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Administrator Danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Pliki Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu Użytkownika.

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kredytinkaso.pl jest firma Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21B, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572,
 • Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące realizacji przysługujących Tobie prawe prosimy kierować za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@kredytinkaso.pl lub listownie na adres Okrzei 32, 22-400 Zamość.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem dpo@kredytinkaso.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą z dnia z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 • Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

III.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom narzędzi i treści gromadzonych w Serwisie,

ii. w celu obsługi reklamacji w związku ze świadczeniem usług,

iii. w celach analitycznych i statystycznych – polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

iv. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, polegającej na ochronie praw Administratora,

v. w celach marketingowych – promowanie usług Administratora w mediach społecznościowych i w ramach Serwisu,

vi. w celu promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką,

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika:

i. w celu stosowania Plików Cookies.

 • Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
 • W przypadku chęci skorzystania z narzędzi udostępnionych przez Administratora, Użytkownik przekazuje dane zgodnie z formularzem danego narzędzia.
 • Podanie danych w udostępnionych narzędziach jest dobrowolne a brak podania danych będzie skutkowało brak możliwości skorzystania z narzędzia.
 • W ramach korzystania z Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe, które zbierane są przy pomocy Plików Cookies. Sposób, cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Pliki Cookies został opisany w Polityce Plików Cookies.

IV.  PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 • W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak podmioty prawne, audytowe, podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub do czasu wymaganego przez przepisy prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze.

V.  PRAWO UŻYTKOWNIKÓW

 • Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przysługuje w dowolnym momencie – dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Zakres przysługujących uprawnień jak również sytuacje, w których Użytkownik może skorzystać z przysługujących uprawnień wynikają wprost z przepisów prawa. Realizacja uprawnień będzie uzależniona do podstawy prawnej przetwarzania danych jak również celu, w którym przetwarza dane Administratora.
 • Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dane przetwarzane przez Administratora naruszają przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, Stawki 2.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.
 • W celu realizowania działań statystycznych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.