PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI O OFERCIE.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, akceptują zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.
Poniższe informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym odwiedzeniem strony internetowej, na której zamieszczony jest prospekt.
Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczony jest prospekt, dotyczące oferty publicznej obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zaproszenie do zawarcia transakcji nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat Emitenta oraz oferty publicznej obligacji serii L1 Emitenta („Obligacje”) są: prospekt podstawowy programu emisji obligacji sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000 PLN oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”) wraz ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Obligacji zawierają Ostateczne Warunki Emisji Obligacji.
Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – Kredyt Inkaso S.A. (http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ ) oraz podmiotu koordynującego ofertę Obligacji – NWAI Dom Maklerski S.A. (www.nwai.pl). Z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz informacji wskazanych w punkcie 11.2 Prospektu, NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWAI DM”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z NWAI DM nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, suplementach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.
Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w tym Obligacje. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji oraz zapoznać się z pełnym opisem czynników ryzyka związanych z inwestycją w Obligacje, dostępnym w pkt. 2 Prospektu. Niniejsza oferta publiczna Obligacji ma miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Obligacji, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.
Oferta publiczna Obligacji nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi.
Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na stronie internetowej, na której zamieszczony jest Prospekt oraz na kolejnych stronach internetowych, może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
WYBIERAJĄC PONIŻEJ OPCJĘ „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:
– przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia,
– znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,
– nie jestem mieszkańcem Kanady, Japonii lub Australii ani nie zamieszkuję na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Przykro nam, ale strona nie może zostać wyświetlona.

Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejsza Polityką Plików Cookies wraz z Polityką Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania przez Kredyt Inkaso S.A danych osobowych osób korzystających z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu i jest jego integralną częścią.

Polityka określa podstawy prawne przetwarzania, cel oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Pliki Cookies, mechanizmy składowania, odczytu plików jak również sposób kontroli Plików Cookies i możliwości ich usunięcia.

Polityka zapewnia przysługujące prawa Użytkownik i sposób ich realizacji.

Dbając o bezpieczeństwo danych wdrożyliśmy polityki, procedury i system szkoleń, które zapewniają odpowiednią ochronę danych poprzez zapewnienie ich poufności integralności oraz dostępności. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków technicznych, organizacyjnych pod kątem ich adekwatności do zaobserwowanego ryzyka.

I. DEFINICJE

 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem, w którym Usługodawca zamieszcza treści związane z jego działalnością np. Facebook, LinkedIn, Instagram lub korzysta z ich wsparcia w celu świadczenia Usług.
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i w niektórych przypadkach również za pośrednictwem Serwisu Zewnętrznego zwany również Usługobiorcą.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Pliki Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Serwisu i Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kredytinkaso.pl jest firma Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21B, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 922-25-44-099, REGON: 951078572,
 • Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres kontakt@kredytinkaso.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą z dnia z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

III.  RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych z usług, których korzysta Administrator Serwisu. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie, aby Serwis funkcjonował prawidłowo lub pobierał dane statystyczne.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

IV.  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika, a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów tj. Facebook, LinkedIn,
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Plików Cookies przez każdą witrynę internetową
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie:
 • Usunięcie lub ograniczenie stosowania Plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administratora, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku ograniczenia sposobów zapisywania i odczytu Plików Cookies przez Użytkownika.
 • Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne Pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych Plikach Cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać Pliki Cookies:
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania Plików Cookies.

V.  CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 • Administrator Serwisu stosuje Pliki Cookies w celu:
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu,
  • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników,
  • Promowania swojej marki,
  • Prowadzenie statystyk,
  • Świadczenie usług społecznościowych,

VI.  SPOSÓB PRZETWARZANA DANYCH

 • Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu w mediach społecznościowych), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis zewnętrzny.
 • Podstawą prawną gromadzonych danych osobowych przez Pliki Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w chwili korzystania z Serwisu.
 • Dane zgormadzone przez Pliki Cookies co do zasady przetwarzane są do chwili wycofania zgody poprzez ich usunięcie z Urządzenia Użytkownika w niektórych sytuacjach dane przetwarzane są do chwili korzystania z Serwisu i po tym czasie są usuwane.
 • Dostęp do zgromadzonych danych za pomocą Plików Cookies mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.; firma hostingowa – świadcząca usługi hostingu lub usług podobnych dla Administratora, firmy informatyczne – świadczące usługi witryny internetowej lub innych podobnych usług dla Administratora.

VII.  DOSTĘP DO DANYCH

 • Dostęp do zgromadzonych danych za pomocą Plików Cookies mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.; firma hostingowa – świadcząca usługi hostingu lub usług podobnych dla Administratora, firmy informatyczne – świadczące usługi witryny internetowej lub innych podobnych usług dla Administratora