Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso

16 lutego 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt programu emisji obligacji spółki. W jego ramach Kredyt Inkaso będzie mogło wyemitować obligacje do łącznej kwoty 100 mln zł.

Kredyt Inkaso otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie programu emisji obligacji publicznych do łącznej kwoty 100 mln zł. Do zatwierdzenia prospektu doszło 16 lutego 2023 r. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Grupy Kredyt Inkaso. Poszczególne serie będą natomiast notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Kredyt Inkaso w ciągu ostatnich lat przeszło gruntowną transformację, dzięki której osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i może planować dalszy rozwój, nowe inwestycje i to zarówno w Polsce, jak również w Rumunii i Bułgarii. Nasza strategia, którą już wdrażamy w naszym międzynarodowym zespole, zakłada znaczne zwiększenie skali działania przy zachowaniu wysokiej sprawności operacyjnej oraz rentowności. – powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso. – Jednym z elementów tej strategii jest również nowy program emisji obligacji publicznych. W jego ramach inwestorzy indywidulani otrzymają możliwość zakupu obligacji stale rozwijającej się spółki i to w tak perspektywicznej oraz antycyklicznej branży, jaką jest zarządzanie wierzytelnościami. Tym samym będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej formy lokowania kapitału, w obecnym niestabilnym otoczeniu rynkowym. – dodaje Rudziks.

Kredyt Inkaso w ubiegłym roku dokonało operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 159 mln zł i rozłożenia jego zapadalności na kolejnych 7 lat, a także emisji nowych obligacji na łączną kwotę 33 mln zł. Grupa Kredyt Inkaso w ostatnim sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/23 (przypadające na okres od 1 kwietnia do 30 września 2022 r.) zanotowała na poziomie skonsolidowanym najwyższy w historii Grupy poziom spłat z portfeli wierzytelności wynoszący 155,8 mln zł. Stanowi to wzrost o 10 proc. względem analogicznego okresu roku wcześniejszego.

Na koniec pierwszego półrocza Grupa wykazała także wzrost EBITDA gotówkowej o 6 proc. do poziomu 88,9 mln zł. Bardzo dobre wyniki spłat pozwoliły na wypracowanie na poziomie skonsolidowanym zysku netto o wartości 15,3 mln zł. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 Kredyt Inkaso doprowadziło również do dalszej obniżki wskaźników zadłużenia, znacznie poniżej przyjętych limitów. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł na koniec półrocza 0,83, a długu netto do EBITDA gotówkowej 1,66.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894