Spektakularny sukces emisji obligacji serii N1 Kredyt Inkaso

Emisja obligacji serii N1 emitowanych przez Kredyt Inkaso zakończyła się ponad 60% nadsubskrypcją po złożeniu zapisów przez inwestorów na ponad 29 mln zł. Podobnie, jak
w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii M1, zapisy zostały zredukowane, tym razem o ponad 38%. Spółka oferowała inwestorom czteroletnie papiery z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku wraz
z kwartalną wypłatą odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji wyniesie 12,4% w skali roku.

Zrealizowana emisja dotyczyła obligacji emitowanych w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji. Zapisy na obligacje serii N1 złożyło 492 inwestorów, po redukcji zapisów obligacje przydzielono 443 inwestorom. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował łącznie 18.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii N1
o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł.

– Spektakularny sukces emisji obligacji serii N1to odzwierciedlenie wiarygodności Kredyt Inkaso i naszego zespołu w oczach inwestorów. Od kilku kwartałów notujemy rekordowe poziomy odzysków, co wyraźnie pokazuje, że nasze działania na rzecz poprawy efektywności operacyjnej, inwestycje w nowe technologie oraz transformacja kultury organizacyjnej przynoszą wymierne efekty. Jest to dla nas z pewnością powód do biznesowej satysfakcji i motywacja do dalszego rozwijania spółki –podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– To kolejna emisja naszych obligacji zakończona pełnym sukcesem. Jej skala zaspokaja nasze aktualne potrzeby
w obecnym kwartale, ale już przygotowujemy kolejną ofertę dla inwestorów indywidualnych w ramach tego samego prospektu. Wobec tak dużego zainteresowania naszymi instrumentami dłużnymi oraz niemalejącego apetytu na dalsze dynamiczne zwiększanie skali działania z naszej strony, wrócimy na rynek ponownie prawdopodobnie już po wakacjach– dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kolejne emisje obligacji planowane są jeszcze w tym roku. Od 2007r.Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 49 serii obligacji o wartości 1,49 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione. Świadczenia z tytułu wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji były zawsze regulowane przez spółkę terminowo.

Grupa Kredyt Inkaso może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników zadłużenia w branży– relacja długu netto do kapitałów własnych kształtowała się na poziomie 0,85 na dzień 31.12.2022r.W zakończonym 31 marca roku obrotowym 2022/23 spółka osiągnęła317,5 mln zł odzysków. Zwiększyła również nakłady na wierzytelności o ponad 200 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Pełne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego publikacja jest zaplanowana na 17 lipca.

 

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770