Startują zapisy na obligacje Kredyt Inkaso w euro

Spółka Kredyt Inkaso, działająca w branży zarządzania wierzytelnościami, po raz pierwszy w swojej historii oferuje inwestorom indywidualnym obligacje denominowane w euro. Dziś rozpoczęły się zapisy na czteroletnie papiery dłużne, których oprocentowanie jest zmienne i oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 5,2 punktu procentowego w skali roku. Zapisy potrwają do 20 marca br.

Maksymalna łączna wartość nominalna oferowanych inwestorom obligacji korporacyjnych wyniesie 4.999.900 euro. Cena emisyjna jednej obligacji to 100 euro. Ofertę przeprowadzi Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

– Utrzymujemy wysokie tempo rozwoju, doskonalenia naszych procesów operacyjnych i transformacji Grupy Kredyt Inkaso. W realizacji naszych ambitnych celów pomagają nam zarówno środki własne, dobry dostęp do finansowania bankowego, jak i środki pozyskiwane z emisji obligacji korporacyjnych – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.


– Emisja obligacji w euro stanowi naturalną konsekwencję dwóch faktów – po pierwsze rozwijamy się na rynkach zagranicznych, a tym samym utrzymujemy otwartą ekspozycję na ryzyko walutowe związane, m.in., z walutą bułgarską (BGN), która z kolei jest bardzo silnie skorelowana z EUR. Dzięki pozyskaniu długu w euro jesteśmy zatem w stanie zabezpieczyć odpowiednią część ryzyka walutowego. Z drugiej strony – obserwujemy od kilku miesięcy zwiększony popyt na tego typu instrumenty dłużne, wyraźnie widać, że jest w Polsce wielu inwestorów zainteresowanych lokowaniem oszczędności w instrumenty oparte o waluty obce, w tym euro – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu i CFO Spółki.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/2024 spółka odnotowała wzrost zysku netto o 85 proc. rdr. Istotnie zwiększyła również nakłady na zakup pakietów wierzytelności, inwestując w nowe portfele ponad 185 mln zł. Proces transformacji operacyjnej przełożył się także na wzrost wpłat z dotychczas posiadanych portfeli, które osiągnęły wartość 257,8 mln zł.
Kredyt Inkaso należy do grupy najaktywniejszych emitentów obligacji korporacyjnych wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2007 r. spółka wyemitowała już ponad 50 serii obligacji
o wartości przekraczającej 1,5 mld zł, z czego 1,3 mld zł zostało już wykupione.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Memorandum informacyjne przygotowane w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki serii S1 („Obligacje”) na terytorium Polski i ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”) („Memorandum Informacyjne”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej Michael/Ström Dom Maklerski S.A.: https://michaelstrom.pl/. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem zatwierdzenia ani uprzedniej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Memorandum Informacyjne wraz z jego ewentualnymi suplementami przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770