Aktualności

13 lipca 2023

Spektakularny sukces emisji obligacji serii N1 Kredyt Inkaso

Emisja obligacji serii N1 emitowanych przez Kredyt Inkaso zakończyła się ponad 60% nadsubskrypcją po złożeniu zapisów przez inwestorów na ponad 29 mln zł.Podobnie, jak
w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii M1, zapisy zostały zredukowane,tym razem o ponad 38%. Spółka oferowałainwestoromczteroletnie papieryz oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku wraz
z kwartalną wypłatą odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji wyniesie 12,4% w skali roku.

Zrealizowana emisja dotyczyła obligacji emitowanych w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji. Zapisy na obligacje serii N1 złożyło 492 inwestorów, po redukcji zapisów obligacje przydzielono 443 inwestorom. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowałłącznie 18.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii N1
o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł.

– Spektakularny sukces emisjiobligacji serii N1to odzwierciedlenie wiarygodności Kredyt Inkaso i naszego zespołu w oczach inwestorów.Od kilku kwartałów notujemy rekordowe poziomy odzysków, co wyraźnie pokazuje, że nasze działania na rzecz poprawy efektywności operacyjnej, inwestycje w nowe technologieoraz transformacja kultury organizacyjnej przynoszą wymierneefekty. Jest to dla nas z pewnością powód do biznesowej satysfakcji i motywacja do dalszego rozwijania spółki –podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– To kolejna emisja naszych obligacji zakończona pełnym sukcesem. Jej skala zaspokaja nasze aktualne potrzeby
w obecnym kwartale, ale już przygotowujemy kolejną ofertę dla inwestorów indywidualnych w ramach tego samego prospektu.Wobec tak dużego zainteresowanianaszymi instrumentami dłużnymi oraz niemalejącego apetytu na dalsze dynamiczne zwiększanie skali działania z naszej strony, wrócimy na rynek ponownie prawdopodobnie już po wakacjach– dodaje Mateusz Boguta, członekzarządu/CFO Kredyt Inkaso.

 

 

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kolejneemisje obligacji planowanesą jeszcze w tym roku.Od 2007r.Grupa Kredyt Inkasowyemitowała już 49 serii obligacji o wartości 1,49 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione.Świadczenia z tytułu wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji były zawsze regulowane przez spółkę terminowo.

Grupa Kredyt Inkaso może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników zadłużenia w branży– relacja długu netto do kapitałów własnych kształtowała się na poziomie 0,85 na dzień 31.12.2022r.W zakończonym 31 marca roku obrotowym 2022/23 spółka osiągnęła317,5 mln zł odzysków. Zwiększyła również nakłady na wierzytelności o ponad 200 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Pełne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego publikacja jest zaplanowana na 17 lipca.

 

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

 

10 lipca 2023

Kredyt Inkaso ponownie zamyka z nadsubskrypcją zapisy na obligacje

Kredyt Inkaso, jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, w ramach trwających od 19 czerwca do 4 lipca br. zapisów, uplasował na rynku obligacje serii N1 o wartości 18 mln zł. Złożone zapisy przewyższyły wartość oferty. To już druga emisja obligacji Kredyt Inkaso w tym roku zakończona pełnym sukcesem; poprzednia – serii M1 – została zredukowana o 11%. Dotychczas Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 48 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione.

Kredyt Inkaso zaproponował inwestorom w ramach oferty publicznej nabycie do 18.000 obligacji serii N1 z terminem wykupu wynoszącym 4 lata, o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek.

Złożone zapisy przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.

 

 

– Drugi raz z rzędu zapisy na nasze obligacje zakończyły się nadsubskrypcją, co jest wyraźnym sygnałem, że zarówno marka Kredyt Inkaso, jak i nasze wyniki oraz model biznesowy cieszą się zaufaniem inwestorów. W roku obrotowym 2022/2023 osiągnęliśmy rekordowy poziom wpłat i wróciliśmy do aktywnego inwestowania w nowe portfele. Niezmiennie stawiamy na rozwój skali działalności naszej spółki, a kolejne emisje obligacji korporacyjnych również będą służyć temu celowi – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.
 

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ofertę przeprowadziło konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.

 

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

 

19 czerwca 2023

Kredyt Inkaso emituje obligacje o wartości nominalnej do 18 mln zł

Dziś ruszają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii N1. Po sukcesie emisji serii M1 spółka ponawia propozycję czteroletnich papierów z 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Zapisy na najnowszą serię obligacji jednego z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami potrwają do 4 lipca br.

Inwestorzy mogą uczestniczyć w emisji za pośrednictwem koordynatora oferty, Domu Maklerskiego Michael/Ström, lub jednego z członków szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego wchodzą: Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.

 

 

– Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidulanych. Podczas wcześniejszej emisji spotkaliśmy się z zainteresowaniem, które przewyższyło wielkość oferty. Wierzę, że i tym razem inwestorzy docenią nasze rekordowe wyniki, transformację spółki, skuteczny model biznesowy oraz ambitną strategię, która zakłada ekspansję rynkową w Polsce, Rumunii i Bułgarii – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

 

W trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł i 996 zł, co ma na celu zniwelowanie w interesie inwestorów braku oprocentowania obligacji w okresie od dnia złożenia zapisu do dnia emisji.

Przydział oferowanych obligacji zaplanowano na 13 lipca br.

Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji są dostępne na stronie internetowej spółki:

https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/

W pierwszych trzech kwartałach minionego roku obrotowego Grupa Kredyt Inkaso odnotowała rekordowy w swojej historii poziom wpłat z portfeli wierzytelności oraz inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Notowana na GPW od 2007 r. spółka ma również bogatą historię emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst.

 

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

 

14 czerwca 2023

Kredyt Inkaso rusza z nową emisją obligacji korporacyjnych

Już w najbliższy poniedziałek, tj. 19 czerwca br. rozpoczną się zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii N1 o wartości do 18 mln zł. Jeden z czołowych graczy na rynku zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 5,5 punktu procentowego w skali roku. Poprzednia, kwietniowa emisja obligacji Kredyt Inkaso serii M1 o wartości 15 mln zł spotkała się ze sporym zainteresowaniem inwestorów. Łączna wartość zapisów przekroczyła wówczas wielkość emisji – redukcja wyniosła 11%.   

Obligacje z serii N1 będą oferowane w ramach oferty publicznej obejmującej do 18.000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek.

W trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł i 996 zł, co ma na celu zniwelowanie w interesie inwestorów braku oprocentowania obligacji w okresie od dnia złożenia zapisu do dnia emisji. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł. Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczną się 19 czerwca i potrwają do 4 lipca br. włącznie.

– W pierwszych trzech kwartałach minionego roku obrotowego odnotowaliśmy rekordowy w swojej historii poziom wpłat z portfeli wierzytelności. Sytuacja na rynku sprzyja zwiększeniu skali naszej działalności, dlatego staramy się możliwie najlepiej wykorzystać ten moment. Zainteresowanie naszymi obligacjami korporacyjnymi wskazuje, że rynek dobrze ocenia podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Przypomnę, że zapisy na obligacje serii M1 musiały zostać zredukowane o 11%. Mam zatem nadzieję,  że najnowsza emisja naszych obligacji również trafi w oczekiwania inwestorów – podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

W swojej historii Grupa Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem 48 emisji obligacji o wartości ponad 1,4 mld zł z czego ponad 1,2 mld zł zostało już wykupione. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. i może pochwalić się stabilną sytuacją finansową i pozytywnymi wynikami osiągniętymi w trzech raportowanych dotąd kwartałach roku obrotowego 2022/23 r.

Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) zostały opublikowane 14 czerwca br. na stronie internetowej spółki – https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/ Ofertę przeprowadzi konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., oraz Noble Securities S.A.

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

 

14 kwietnia 2023

Kredyt Inkaso podsumowuje udaną emisję obligacji serii M1

Kredyt Inkaso uplasowało emisję obligacji o wartości 15 mln zł. Łączna wartość zapisów przekroczyła wielkość emisji. Zapisy zostały zredukowane o 11%.

Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 16,8 mln zł na oferowane obligacje pierwszej emisji w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji. Cena emisyjna jednej obligacji była uzależniona od terminu złożenia zapisu przez inwestora. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował łącznie 15.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln  zł. Obligacje przydzielono 352 inwestorom. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz  marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 12,4%. Termin ich zapadalności przypada za cztery lata.

– Właśnie rozliczona emisja obligacji M1 zakończyła się nadsubskrypcją, co pokazuje istniejący popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów. Bardzo się cieszę, że inwestorzy po raz kolejny docenili ambitną strategię rozwoju Grupy Kredyt Inkaso w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii. Sukces tej emisji to także wyraz zaufania do długoterminowych perspektyw rozwoju spółki – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– Relacje zbudowane przez spółkę z inwestorami oraz instytucjami polskiego rynku kapitałowego pozwoliły nam na pozyskanie kapitału na wciąż korzystnych warunkach. Wysoki popyt na obligacje serii M1 dodatkowo potwierdził również naszą pozycję dobrze rozpoznawalnego, niezawodnego i doświadczonego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kolejne emisje obligacji planowane są  przez spółkę  w tym roku. Od 2007 r.  Kredyt Inkaso wyemitowało i spłaciło w terminie już ponad 40 serii obligacji.

Grupa Kredyt Inkaso może pochwalić się stabilną sytuacją finansową i pozytywnymi wynikami osiągniętymi w trzech raportowanych dotąd kwartałach roku obrotowego 2022/23 r. W tym okresie firma zanotowała rekordową w swojej historii wartość wpłat z nabytych portfeli wierzytelności na poziomie 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory roku obrotowego 2021/22.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

 

21 marca 2023

Ruszają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso

Rozpoczęły się zapisy na obligacje serii M1 Kredyt Inkaso. Inwestorom oferowane jest oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku. Zapisy potrwają do 4 kwietnia 2023 r.

Kredyt Inkaso to jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2007 r. Od tego czasu Spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. Najnowsza seria M1 jest emitowana w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym 2023 r. Inwestorom oferowanych jest 15 000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata i wartości nominalnej 1 000 zł. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. Dodatkowo środki inwestorów będą oprocentowanie od dnia złożenia zapisu. Stanie się tak, ponieważ w trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł, a następnie do 996 zł.

Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczęły się 21 marca i potrwają do 4 kwietnia br. włącznie. Ofertę przeprowadzi konsorcjum składające się z: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz NWAI Dom Maklerski S.A.

– Naszym celem jest stały rozwój organizacji i wzrost skali działania poprzez nowe inwestycje – nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i Bułgarii. Obecna emisja jest jednym z elementów tej ambitnej strategii – twierdzi Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso.

Grupa Kredyt Inkaso może się pochwalić stabilną sytuacją finansową i bardzo dobrymi wynikami. W trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 2022/2023 firma zanotowała najwyższy poziom wpłat w swojej historii w wysokości 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. lepszy niż w analogicznym okresie, rekordowego do tej pory, roku obrotowego 2021/2022. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych zmniejszył się we wspomnianym okresie do poziomu 0,85, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,62.

Więcej informacji oraz prospekt emisyjny są dostępne na stronie: (https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/).

17 marca 2023

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości do 15 mln zł

21 marca ruszą zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii M1 o wartości do 15 mln zł. Firma zaoferuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 5,5 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje z serii M1 będą oferowane w ramach oferty publicznej i obejmą do 15 000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczną się 21 marca i potrwają do 4 kwietnia br. włącznie. W trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł i 996 zł, co oznacza, że środki inwestorów będą oprocentowanie od dnia złożenia zapisu, a nie dopiero od dnia emisji.  Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł.

Emisja będzie przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) zostały opublikowane 17 marca br. na stronie internetowej Spółki (https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/). Ofertę przeprowadzi konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz NWAI Dom Maklerski S.A. Środki pozyskane w ramach tej serii zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. W ocenie Emitenta ich pozyskanie przyczyni się do dalszego rozwoju Grupy.

– Mimo obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej nasza Grupa kolejny już rok osiąga pozytywne wyniki finansowe. Nasza sprawność operacyjna oraz antycykliczność branży pozwala nam złożyć inwestorom atrakcyjną ofertę uzupełnienia ich portfela inwestycyjnego. Utrzymująca się wysoka inflacja sprawia, że obligacje serii M1 oparte na zmiennym oprocentowaniu to bardzo interesująca forma inwestycji – powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso. – Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój organizacji i zwiększenie skali działania poprzez nowe inwestycje nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i Bułgarii. Obecna emisja jest jednym z elementów tej ambitnej strategii – dodaje Rudziks.

Wyniki Grupy Kredyt Inkaso potwierdzają konsekwentną realizację przyjętej strategii. W trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 2022/2023 firma zanotowała najwyższy poziom wpłat w swojej historii w wysokości 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. lepszy niż w analogicznym okresie, rekordowego do tej pory, roku obrotowego 2021/2022. Grupa rozliczyła w tym okresie nabycia portfeli wierzytelności na łączną kwotę 73,5 mln zł, co stanowi ponad czterokrotność nakładów w całym poprzednim roku obrotowym. Szacunkowa wartość przyszłych odzysków z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosła na dzień 31.12.2022 r. 1 132 mln zł.  Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych zmniejszył się we wspomnianym okresie do poziomu 0,85, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,62.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

16 lutego 2023

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso

16 lutego 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt programu emisji obligacji spółki. W jego ramach Kredyt Inkaso będzie mogło wyemitować obligacje do łącznej kwoty 100 mln zł.

Kredyt Inkaso otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie programu emisji obligacji publicznych do łącznej kwoty 100 mln zł. Do zatwierdzenia prospektu doszło 16 lutego 2023 r. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Grupy Kredyt Inkaso. Poszczególne serie będą natomiast notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Kredyt Inkaso w ciągu ostatnich lat przeszło gruntowną transformację, dzięki której osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i może planować dalszy rozwój, nowe inwestycje i to zarówno w Polsce, jak również w Rumunii i Bułgarii. Nasza strategia, którą już wdrażamy w naszym międzynarodowym zespole, zakłada znaczne zwiększenie skali działania przy zachowaniu wysokiej sprawności operacyjnej oraz rentowności. – powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso. – Jednym z elementów tej strategii jest również nowy program emisji obligacji publicznych. W jego ramach inwestorzy indywidulani otrzymają możliwość zakupu obligacji stale rozwijającej się spółki i to w tak perspektywicznej oraz antycyklicznej branży, jaką jest zarządzanie wierzytelnościami. Tym samym będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej formy lokowania kapitału, w obecnym niestabilnym otoczeniu rynkowym. – dodaje Rudziks.

Kredyt Inkaso w ubiegłym roku dokonało operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 159 mln zł i rozłożenia jego zapadalności na kolejnych 7 lat, a także emisji nowych obligacji na łączną kwotę 33 mln zł. Grupa Kredyt Inkaso w ostatnim sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/23 (przypadające na okres od 1 kwietnia do 30 września 2022 r.) zanotowała na poziomie skonsolidowanym najwyższy w historii Grupy poziom spłat z portfeli wierzytelności wynoszący 155,8 mln zł. Stanowi to wzrost o 10 proc. względem analogicznego okresu roku wcześniejszego.

Na koniec pierwszego półrocza Grupa wykazała także wzrost EBITDA gotówkowej o 6 proc. do poziomu 88,9 mln zł. Bardzo dobre wyniki spłat pozwoliły na wypracowanie na poziomie skonsolidowanym zysku netto o wartości 15,3 mln zł. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 Kredyt Inkaso doprowadziło również do dalszej obniżki wskaźników zadłużenia, znacznie poniżej przyjętych limitów. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł na koniec półrocza 0,83, a długu netto do EBITDA gotówkowej 1,66.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894